ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

 

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση σε μεθοδολογίες Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Κυτταρικής Βιολογίας και Γενετικής και την εφαρμογή τους σε πεδία όπως τον καρκίνο, τα λοιμώδη νοσήματα, τα γενετικά νοσήματα, την τοξικολογία, την ιατροδικαστική, την αρχαιολογία, την παλαιοντολογία και την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε βασικές και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης βιομορίων, στη γονιδιωματική και στη βιοπληροφορική.

Έμφαση δίνεται στην απόκτηση εργαστηριακής εμπειρίας των φοιτητών με την απασχόλησή τους στα εργαστήρια του Τμήματος, σε διάφορες θεματικές ενότητες, κατά τη διάρκεια των βασικών και εξειδικευμένων μαθημάτων του ΠΜΣ. Δίνονται υποτροφίες για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια για τη δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής διατριβής. Επιπλέον, η πραγματοποίηση εργαστηριακής πτυχιακής διατριβής συμβάλλει στην απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας, επιστημονικής σκέψης και εκπαίδευσης των φοιτητών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην επιστημονική έρευνα μέσω της πραγματοποίησης διδακτορικής διατριβής ή να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στον ιδιωτικό τομέα. 

Η διδασκαλία γίνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών. Ως προέκταση της απόκτησης δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι φοιτητές παρακολουθούν εξειδικευμένες διαλέξεις - σεμινάρια στην επικοινωνιολογία και τη διασφάλιση ποιότητας από έμπειρους ομιλητές.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη προσωπικού οράματος και την αξιοποίηση των προσφερόμενων γνώσεων στο σχεδιασμό πειραματικών προσεγγίσεων σε ευρύ πεδίο εφαρμογών.

Tο προτεινόμενο πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών στους ανωτέρω τομείς και να παρέχει αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε ερευνητικά κέντρα και ερευνητικά εργαστήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε εργαστήρια αναλύσεων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σε διαγνωστικά κέντρα, σε εταιρίες βιοτεχνολογίας, σε τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πάρκα και σε εταιρείες ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος και τροφίμων.

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.