ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

 

1. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (MΔE) περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 πιστωτικές μονάδες/ECTS), και μεταπτυχιακή διατριβή (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS), η οποία πραγματοποιείται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων στο ΠΜΣ μελών ΔΕΠ. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε τρία εξάμηνα.

2. Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων, μαθήματα με μορφή σεμιναρίων για την ενίσχυση των βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές. 

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS ορίζονται ως εξής:

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

       
Βασικές και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης βιομορίων Α 9 Α.- Μ. Ψαρρά
Εφαρμογές Γονιδιωματικής  Α  6  Αντ. Γιακουντής
Βιοπληροφορική  Α  5  Γρ. Αμούτζιας
Επικοινωνία της Επιστήμης  Α  4  Κ.Παπαδοπούλου

Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στην τοξικολογία, την

ιατροδικαστική και την αρχαιολογία

Α 6  Δ. Στάγκος
Διαχείριση Καινοτομίας στη Βιοτεχνολογία και τις Βιοεπιστήμες  Β   6  Μ. Μαρκάτου

Μικρά Ερευνητικά Προγράμματα

 Β   4  Κ. Ματθιόπουλος
Μοριακή διάγνωση γενετικών και λοιμωδών νοσημάτων  Β   7  Θ. Σαραφίδου
Ανάπτυξη φαρμάκων και εξατομικευμένη θεραπεία  Β  7  Κ. Λιαδάκη
Καρκινογένεση και μοριακή διάγνωση καρκίνου  Β  6  Ν. Μπαλατσός
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ
30  
       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    90  

 

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.