ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής

 

Προϋποθέσεις

1 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12γ, του άρθρου 5, του Ν. 2916/2001.
2 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

• Τίτλο σπουδών από Eκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας,

 • Πιστοποιητικό First Certificate in English 

• Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης) 
• Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα (π.χ. μία σύντομη συνέντευξη και ανάγνωση, γραπτή περίληψη και σχολιασμός ενός κειμένου).

3 Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. Οι αλλοδαποί πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (Ν.2083/92), ή μετά από εξέταση της αρμόδιας επιτροπής του Π.Θ., όπως αυτή έχει οριστεί με την 39η/27-06-2003 απόφαση της Συγκλήτου.

Κριτήρια Επιλογής

1 Βαθμός πτυχίου με κλίμακα 0-10, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΠΜΣ (συντελεστής 50%)
2 Επίπεδο γνώσης ξένης/ων γλώσσας/ών, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, πτυχιακή εργασία, επαγγελματική εμπειρία, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, δεύτερο πτυχίο (για τεταρτοετή φοίτηση), κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών, συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ (συντελεστής 30%)
3 Συνέντευξη των υποψηφίων (συντελεστής 20%), που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη γίνεται βάσει:

- της επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση και της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου

- της ερευνητικής εμπειρίας του υποψηφίου όπως αυτή αποδεικνύεται από δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων

- της γενικής αξιολόγησης του υποψηφίου σχετικά με την ικανότητά του να  πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές


Για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος στο ΠΜΣ θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον βαθμολογία 5.

    

Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.