ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής

Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Κτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80)).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ιδρυμα αγγλόφωνης χώρας,
  • Πιστοποιητικό First Certificate in English
  • Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης)
  • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα (π.χ. μία σύντομη συνέντευξη και ανάγνωση, γραπτή περίληψη και σχολιασμός ενός κειμένου).

 Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.) είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 34 του Ν. 4485/2017 και αναλύονται ως εξής:

α. Ο βαθμός πτυχίου με κλίμακα 0-10 και η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. (συντελεστής 50%)

β. Το επίπεδο γνώσης ξένης/ων γλώσσας/ών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η κατοχή δεύτερου πτυχίου τεταρτοετούς φοίτησης, η κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών και η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (συντελεστής 30%)

γ. Η επίδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη (συντελεστής 20%), που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ., η οποία αποτελείται από διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., είναι 5μελής και ορίζεται από τη Σ.Ε. σε κάθε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη γίνεται βάσει της γενικής αξιολόγησης του υποψηφίου σχετικά με την ικανότητά του να  πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη γίνεται βάσει:

- της επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση και της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου

- της ερευνητικής εμπειρίας του υποψηφίου όπως αυτή αποδεικνύεται από δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων

- της γενικής αξιολόγησης του υποψηφίου σχετικά με την ικανότητά του να  πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές 

Για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον βαθμολογία 5/10.

 

   

   

   

 

    

Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.