ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Τέλη φοίτησης και τρόπος καταβολής

Για τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των  4.000 ευρώ και καταβάλλονται στα τρία πρώτα εξάμηνα. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ για το Α’ εξάμηνο και στους δύο πρώτους μήνες από την έναρξη των υπολοίπων εξαμήνων.

Εξαιρούνται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17 (σε ποσοστό έως 30% επί του συνόλου των εγγραφέντων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ακαδ. έτος).

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ με βάση τον Ν. 4485/2017

   

    

Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.