ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Βασικές και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης βιομορίων

Διδάσκοντες: Δ. Λεωνίδας, Ν. Μπαλατσός, Κ. Παπαδοπούλου, Β. Σκαμνάκη, Δ. Στάγκος, , Κ. Λιαδάκη, Α-Μ. Ψαρρά

 
Η πρόοδος στις θετικές επιστήμες και κυρίως στη Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία τα τελευταία 30 χρόνια κατέστη δυνατή κυρίως λόγω της βελτιστοποίησης και ευρείας εφαρμογής βασικών τεχνικών αλλά και της ανάπτυξης και καθιέρωσης νέων. Το μάθημα «Βασικές και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης βιομορίων» περιλαμβάνει την ανάλυση των αρχών λειτουργίας και των εφαρμογών βασικών και προηγμένων τεχνικών, που εφαρμόζονται για τη δομική και λειτουργική ανάλυση βιομορίων, τόσο σε επίπεδο απομονωμένων μορίων, κυττάρου και ιστού όσο και επίπεδο ζωντανού οργανισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται τεχνικές όπως, μεθοδολογίες PCR, ανασυνδυασμένου DNA,  έκφρασης και απομόνωσης DNA και πρωτεϊνών, χρωματογραφικής και δομικής ανάλυσης βιομορίων, ηλεκτροφορήσεις και τεχνικές στυπωμάτων και υβριδισμού. Τεχνικές ανάλυσης μοριακών αλληλεπιδράσεων, δομική πρωτεομική, ανοσοχημικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρομετρία ροής, συνεστιακή μικροσκοπία, μικροσυστοιχίες. Ο απώτερος στόχος του μαθήματος είναι η αξιοποίηση της προσφερόμενης γνώσης  στην κατανόηση εφαρμοσμένων ολοκληρωμένων πειραματικών πρωτοκόλλων αλλά κυρίως στον σχεδιασμό νέων, ως εν δυνάμει απάντηση σε συγκεκριμένα βιολογικά ερωτήματα.

Η ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαλέξεις:

 • Μεθοδολογίες PCR
 • Βιβλιοθήκες-Κατασκευή φορέων έκφρασης
 • Τεχνικές στυπωμάτων και υβριδισμού
 • Μικροσυστοιχίες
 • Γενικές χρωματογραφικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Χρωματογραφικές μέθοδοι ανάλυσης πρωτεϊνών
 • Ανάλυση μακρομορίων με κυκλικό διχρωισμό, δυναμική σκέδαση φωτός και NMR
 • Βασικές αρχές κρυσταλλογραφίας μακρομοριών
 • Ηλεκτροφόρηση και ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών
 • Διαφορική έκφραση πρωτεϊνών - Φασματοσκοπία μάζας
 • Δομική πρωτεομική
 • Κυτταρομετρία ροής- Εφαρμογές
 • Συνεστιακή μικροσκοπία –Εφαρμογές
 • Ανοσοχημικές μέθοδοι προσδιορισμού

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.