ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Ανάπτυξη φαρμάκων και εξατομικευμένη θεραπεία

Διδάσκοντες: Κ. Λιαδάκη, Β. Σκαμνάκη, Α.Μ. Ψαρρά, Χρ. Μήτσος , Δ. Λεωνίδας,  Γ. Παπαδόπουλος.

 

Στo μάθημα αυτό μελετώνται τα στάδια από την ανακάλυψη και ανάπτυξη των φαρμάκων μέχρι τη διάθεσή τους στην αγορά. Συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζεται στην ανάλυση των βασικών αρχών που διέπουν τη δράση των φαρμάκων και στην ταυτοποίηση νέων πιθανών στόχων τους. Παράλληλα, περιγράφονται σύγχρονες προσεγγίσεις με βάση τις οποίες σχεδιάζονται νέα φαρμακομόρια με τη χρήση των εργαλείων πληροφορικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λεπτομερή ανάλυση τόσο των προκλινικών (φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική, οδός χορήγησης) όσο και των κλινικών δοκιμών (φάσεις I,II, III) ανάπτυξης φαρμάκων. Τέλος, αναφέρονται λεπτομερώς οι κλινικές εφαρμογές του ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου της φαρμακογενετικής-φαρμακογονιδιωματικής, ο οποίος στοχεύει στην εξατομικευμένη θεραπεία με  φάρμακα προσαρμοσμένα στο γενετικό προφίλ του κάθε ασθενούς.

 

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.