ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Διαχείριση Καινοτομίας στη Βιοτεχνολογία και τις  Βιοεπιστήμες

Διδάσκοντες: Μ. Μαρκάτου

 

Περίγραμμα μαθήματος

Η καινοτομία ορίζεται ως η δημιουργία αξίας από νέες ιδέες, έννοιες, μεθόδους, υλικά και οργανωτικές δομές. Οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην βιοτεχνολογία και στις βιοεπιστήμες επιδιώκουν να δημιουργήσουν αξία και το κάνουν χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους κεφαλαιουχικούς πόρους: οικονομικό, ανθρώπινο, πνευματικό και φυσικό κεφάλαιο. Θα πρέπει να διαχειρίζονται αυτούς τους πόρους για να κερδίσουν μόχλευση και να μεγιστοποιήσουν την πραγματοποιηθείσα αξία. Στη συνέχεια, επιδιώκουν να υπερασπιστούν και να ελέγξουν την αξία που δημιουργήθηκε.

Αυτό το μάθημα θα διερευνήσει την καινοτομία, την εφεύρεση και τη δημιουργία αξίας ως κινητήρια δύναμη για τον φορέα που δραστηριοποιείται στην βιοτεχνολογία ή στις βιοεπιστήμες και τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει αυτοί οι φορείς να σχεδιάσουν και να επωφεληθούν πλήρως από την καινοτομία ως το μόνο αληθινό ανταγωνιστικό όπλο για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καινοτομία όπως αυτή εφαρμόζεται (βιοτεχνολογία, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, παράδοση υγειονομικής περίθαλψης, ανακάλυψη φαρμάκων, ανάπτυξη και συσκευασία, βιοπληροφορική, κλπ.). Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν την εφεύρεση, την δημιουργική καταστροφή, τα είδη καινοτομίας, την τεχνολογική διαμεσολάβηση, τις οργανωτικές δομές που προωθούν την καινοτομία, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εμπορευματοποίησή της. Οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά σε συζητήσεις, να παρουσιάσουν μελέτες περιπτώσεων και να συμμετάσχουν σε ένα ομαδικό έργο καινοτομίας.

 

 Μαθησιακοί στόχοι

  • Ερμηνεία της σημασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην οικονομία της γνώσης καθώς και των κύριων κοινωνικών και οικονομικών στόχων των νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Διαχωρισμός των διαφόρων κατηγοριών προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και προσδιορισμός της καταλληλότερης επιλογής για τη διαδικασία καινοτομίας ή το σχετικό προϊόν
  • Περιγραφή των βημάτων- σταδίων απόκτησης δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Κατανόηση της αξίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως πηγή τεχνικών και στρατηγικών πληροφοριών
  • Προσδιορισμός των διαφορετικών μορφών στις οποίες η Πνευματική Ιδιοκτησία μπορεί να προσφέρει έσοδα
  • Κατανόηση της σημασίας των αδειών χρήσης για τη διευκόλυνση των συναλλαγών Πνευματικής Ιδιοκτησίας (τεχνολογία, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα)
  • Ανάδειξη της αξίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ως στρατηγικού εργαλείου για τις επιχειρήσεις και προσδιορισμός διαφορετικών εφαρμογών της Πνευματικής Ιδιοκτησίας που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Ανάλυση θεμάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στη μελλοντική τους σταδιοδρομία ή μελλοντικά ερευνητικά έργα, όπως η αξιολόγηση και η ιδιοκτησία της πνευματικής ιδιοκτησίας, η επίδραση της δημοσίευσης στην κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.

Διαλέξεις/ Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Εβδομάδα 1- Το πλαίσιο μελέτης και ανάλυσης της πνευματικής ιδιοκτησίας

Διάλεξη 1: Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή και το θεωρητικό πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

Διάλεξη  2: Το νομικό- θεσμικό πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

Διάλεξη  3: Πνευματική ιδιοκτησία- Κατηγορίες και βασικά χαρακτηριστικά

Διάλεξη 4: Πνευματική ιδιοκτησία- Διαδικασίες προστασίας και κατοχύρωσης

Εβδομάδα 2- Ευρεσιτεχνίες

Διάλεξη 5: Η διαδικασία κατοχύρωσης της ευρεσιτεχνίας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο

Διάλεξη 6: Η επιχειρηματική χρήση της πληροφορίας που περιλαμβάνεται σε μια ευρεσιτεχνία

Διάλεξη 7: Σύνταξη αίτησης- εγγράφου ευρεσιτεχνίας και μηχανισμοί αναζήτησης ευρεσιτεχνιών

Διάλεξη 8: Ειδικά θέματα στις ευρεσιτεχνίες- οικογένειες και συστάδες ευρεσιτεχνιών

Διάλεξη  9: Από την εφεύρεση στο εμπορικό προϊόν- οδηγός καθοδήγησης του εφευρέτη

Εβδομάδα 3- Διαχείριση, αποτίμηση και εμπορευματοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας

Διάλεξη 10: Η πνευματική ιδιοκτησία ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο

Διάλεξη 11: Μέθοδοι και εργαλεία εμπορευματοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας Ι

Διάλεξη 12: Μέθοδοι και εργαλεία εμπορευματοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας ΙΙ

Διάλεξη 13: Πνευματική ιδιοκτησία και επιχείρηση- Επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων ΜΜΕ

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.