ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Αξιολόγηση
•Αξιολόγηση των μαθημάτων του Προγράμματος γίνεται από τους φοιτητές στο τέλος της ολοκλήρωσης κάθε μαθησιακού κύκλου. Η αξιολόγηση αφορά τόσο στο περιεχόμενο των διαλέξεων όσο και στην επίδοση των διδασκόντων-καθηγητών.


•Oι απόφοιτοι του ΠΜΣ προσεγγίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και επακολουθούνται στην πορεία τους. Πολλοί ανταποκρίνονται σε νέα ερωτηματολόγια που στόχο έχουν να εκτιμήσουν τη συνεισφορά του ΜΠΣ στην επαγγελματική τους πορεία.  Ενδεικτικά παρατίθεται ένα ερωτηματολόγιο (οι αριθμοί δεξιά αφορούν αριθμό ατόμων που επέλεξαν τη συγκεκριμένη απάντηση)