ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Αξιολόγηση
Αξιολόγηση των μαθημάτων του Προγράμματος γίνεται από τους φοιτητές στο τέλος της ολοκλήρωσης κάθε μαθησιακού
κύκλου. Η αξιολόγηση αφορά τόσο στο περιεχόμενο των διαλέξεων όσο και στην επίδοση των διδασκόντων-καθηγητών.

Στατιστικά Αξιολογήσεων