ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Προυποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Κτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ­κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80).   Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Π.Θ. μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ., εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και υπάρχει συνάφεια του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Π.Θ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σε υπηρεσίες υγείας, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Τ.Β.Β.). 

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 
Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.) είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 34 του Ν. 4485/2017 και αναλύονται ως εξής: 

α. Ο βαθμός πτυχίου με κλίμακα 0-10 και η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. (συντελεστής 50%). 

β. Το επίπεδο γνώσης ξένης/ων γλώσσας/ών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η κατοχή δεύτερου πτυχίου τεταρτοετούς φοίτησης, η κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών και η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (συντελεστής 30%).  

γ. Η επίδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη (συντελεστής 20%), που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ., η οποία αποτελείται από διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., είναι 5μελής και ορίζεται από τη Σ.Ε. σε κάθε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη γίνεται βάσει της γενικής αξιολόγησης του υποψηφίου σχετικά με την ικανότητά του να  πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. 

δ . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

1.τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας,

2.Πιστοποιητικό First  Certificate in  English

3.Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης)

4.Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω

5.Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα (π.χ. μία σύντομη συνέντευξη και ανάγνωση, γραπτή περίληψη και σχολιασμός ενός κειμένου). Για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον βαθμολογία 5/10.