ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Προυποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Κτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σε υπηρεσίες υγείας, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και επικύρωση αυτής από τη Σ.Τ. του Τ.Β.Β. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022 η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία και αναλαμβάνει να εξετάζει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια του Ν. 4957/2022, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εφόσον ο τίτλος σπουδών από αλλοδαπό Πανεπιστήμιο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
·    Tίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας,
·    Πιστοποιητικό First Certificate in English
·    Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης)
·    Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω ·    Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά, η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα θα διαπιστώνεται μέσω της διενέργειας γραπτής εξέτασης που θα πραγματοποιείται στο Τ.Β.Β υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου διδάσκοντα για την Αγγλική γλώσσα.

Η μοριοδότηση των υποψήφιων Μ.Φ.  γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ (%)
 1 Βαθμός πρώτου πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» 30 %
 2 Επιπρόσθετη εκπαίδευση 10 %
3 Γνώση ξένης γλώσσας 10 %
4
Συναφή ερευνητική εμπειρία 10 %
5
Συναφή επαγγελματική εμπειρία 10 %
6 Συστατικές επιστολές 10 %
7 Συνέντευξη 20 %
ΣΥΝΟΛΟ 100 %
1.   Ο βαθμός πτυχίου με κλίμακα 0-10 και η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. (συντελεστής 30%).
2.  
Η επιπρόσθετη εκπαίδευση περιλαμβάνει: α) τη διεξαγωγή συναφούς πτυχιακής εργασίας και το βαθμό της, β) το δεύτερο πτυχίο τεταρτοετούς φοίτησης, και γ) την κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (συντελεστής 10%).
3.  
Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  (συντελεστής 10%).
4.   Η συναφής ερευνητική εμπειρία (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) (συντελεστής 10%).
5.  
Η συναφής επαγγελματική εμπειρία, η οποία τεκμηριώνεται με συμβάσεις εργασίας ή βεβαιώσεις των φορέων  (συντελεστής 10%).
6.   Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο, οι οποίες αποστέλλονται απ’ ευθείας στη γραμματεία του Π.Μ.Σ.) (συντελεστής 10%)
7.   Η προφορική συνέντευξη, που διεξάγεται από τα μέλη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη γίνεται βάσει της γενικής αξιολόγησης του υποψηφίου σχετικά με την ικανότητά του να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές (συντελεστής 20%).

Για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον βαθμολογία 5/10.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ως εξής:
1.     O Διευθυντής Mεταπτυχιακών Σπουδών ανακοινώνει σε ιστοσελίδες ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, στο γραφείο διασύνδεσης του ΠΘ και άλλων ΑΕΙ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση καταχωρείται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει σε φοιτητές που αποφοιτούν, τόσο μετά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου όσο και του Σεπτεμβρίου, να υποβάλλουν αιτήσεις.
2.     Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την πρόσκληση. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (πτυχία ξένων γλωσσών, ερευνητικές εργασίες, αντίγραφα συμβάσεων εργασίας ή έργου κ.λπ.) καθώς και τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές οι οποίες αποστέλλονται απευθείας στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του  Π.Μ.Σ. είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
3.     Η Σ.Ε. καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο,απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τ.Β.Β. και καλεί σε συνέντευξη, όπου προβλέπεται, τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. 
4.     Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης δίνεται η δυνατότητα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων από τους υποψηφίους προς τα μέλη της Σ.Ε. αναφορικά με το Π.Μ.Σ.
5.     Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται από την Σ.Ε. ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων ο οποίος επικυρώνεται από τη Σ.Τ. και ενημερώνονται οι επιτυχόντες, τηρώντας το Νόμο Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

Σε περίπτωση ισοδυναμίας υποψηφίων και αδυναμίας επιλογής όλων των ισοδυνάμων υποψηφίων λόγω υπέρβασης του μεγίστου αριθμού των εισακτέων, επιλέγεται ο υποψήφιος που κατά την κρίση της επιτροπής διαθέτει την υψηλότερη ποιότητα και πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων. Σε περίπτωση που και σε αυτό το κριτήριο διαμορφώνεται ισοδυναμία, η επιτροπή εξετάζει κατά σειρά την ύπαρξη άλλων συναφών μεταπτυχιακών τίτλων, τη διπλωματική εργασία, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά µε το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το γενικό βαθμό πτυχίου μέχρι δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Σε περίπτωση που προκύψει πάλι ισοδυναμία ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος δύναται να αυξηθεί πέραν των 25, που ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2.