ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Π ρακτική Άσκηση
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει ενεργά τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν Μ.Φ. κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
Στους Μ.Φ. δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης πρακτικής άσκησης σε αναγνωρισμένους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική.
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 2 μήνες και μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου και έως την αποφοίτηση των Μ.Φ. Οι Μ.Φ. που θα επιλέξουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση καλούνται να αναζητήσουν τον φορέα που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση ή να τον επιλέξουν από λίστα που έχει καταρτιστεί από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ..
Ο κατάλογος των φορέων εμπλουτίζεται και ανανεώνεται σε κάθε κύκλο σπουδών. Οι Μ.Φ. που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση καλύπτονται ασφαλιστικά (1% ασφάλεια κίνδυνου) από το Π.Μ.Σ ή, έπειτα από συνεννόηση, από τον φορέα εκπόνησης της Πρακτικής, καθ’ όλη την διάρκειά της. Με το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται στους Μ.Φ. βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, υπογεγραμμένη από τον φορέα διεξαγωγής αυτής και από τον διευθυντή του Π.Μ.Σ.