ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 πιστωτικές μονάδες/ECTS) και διπλωματική εργασία (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS). Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και η διδασκαλία πραγματοποιείται με θεωρητικές διαλέξεις, σεμινάρια για την ενίσχυση των βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές. Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ..