ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Συμμετοχή φοιτητών σε συνέδρια
Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για την παρουσίαση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων σε συνέδρια. 
Οι προηγούμενες συμμετοχές με υποτροφίες από το Π.Μ.Σ. μπορούν να ανακτηθούν από εδώ