ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Συμμετοχή φοιτητών σε συνέδρια
Προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών σε Μ.Φ. για την παρουσίαση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων σε συνέδρια, σύμφωνα με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου κ.λπ.) και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Σ.Τ. 

Κατάλογος συμμετοχών σε συνέδρια
Κατάλογος χορήγησης υποτροφιών